Zasoby programu nauczania

Aplikacja interaktywna "Misje Kodiego"

Dla kogo jest przeznaczony kurs algorytmiki?

Kurs kodowania i algorytmiki dedykowany jest uczniom od czwartej klasy szkoły podstawowej. Może być wykorzystany na różnych zajęciach edukacyjnych, w szczególności poświęconym zagadnieniom programowania i rozwiązywania problemów algorytmicznych.

Jakie cele realizuje?

To zaawansowany kurs algorytmiki i kodowania, który wprowadza do zagadnień programowania, rozwija i doskonali umiejętności konstruowania skomplikowanych algorytmów w zakresie:

 • nawigowania jednym, dwoma lub trzema bohaterami sekwencyjnie lub współbieżnie,
 • debugowania kodu,
 • stosowania akcji zbierz i użyj, akcji z pętlą, z warunkiem,
 • stosowania warunków: jeżeli, jeżeli-to, jeżeli-jeżeli nie, warunków pojedynczych i zagnieżdżonych, warunków w pętli,
 • używania pętli iteracyjnej, pętli warunkowej, pętli zagnieżdżonej,
 • definiowania i używania zmiennych, o wartościach dodatnich i ujemnych, w pętli, w funkcji
 • wykonywania operacji arytmetycznych na zmiennych: dodawania i odejmowania, mnożenia i dzielenia,
 • definiowania i stosowania funkcji: głównej, pomocniczej, zagnieżdżonej, z pętlą, z parametrami,
 • obsługiwania zdarzeń, określania i zmieniania stanów obiektów.

Co zawiera?

Misje Kodiego to trzyczęściowy kurs programowania w postaci interaktywnej gry składającej się łącznie z 422 poziomów - plansz:

 • Kurs I - 130 plansz
 • Kurs II - 140 plansz
 • Kurs III - 152 plansze

Podział kursów na trzy części odzwierciedla zróżnicowany stopień trudności kursów pod względem stosowanych konstrukcji algorytmicznych, ilości bohaterów na planszy oraz techniki programowania sekwencyjnego lub współbieżnego. Ponadto, plansze w każdym kursie reprezentowane przez Poziomy cechuje wzrost stopnia trudności z każdą kolejną planszą. Podwyższenie stopnia trudności może oznaczać: bardziej skomplikowany układ planszy, wprowadzenie nowej techniki programowania, dodatkowego bohatera, zdarzenie lub wszystkie te elementy jednocześnie.

Aktywne wsparcie rozwoju dziecka

Pracując z wykorzystaniem aplikacji Misje Kodiego kształtować można:

 • percepcję wzrokową;
 • rozwój orientacji przestrzennej;
 • koordynację wzrokowo-ruchową;
 • umiejętność koncentracji uwagi;
 • umiejętność klasyfikacji przedmiotów;
 • umiejętność tworzenia sekwencji poleceń sterujących obiektem lub paroma obiektami;
 • umiejętność stosowania konstrukcji programistycznych takich jak: sekwencje, pętle iteracyjne, warunki, pętle warunkowe, funkcje, zmienne, obsługa zdarzeń, konstrukcje zagnieżdżone;
 • umiejętność programowania współbieżnego;
 • umiejętność rozwiązywania problemów algorytmicznych;
 • umiejętność współpracy w grupie.

Język programowania w aplikacji

Programowanie Kodiego odbywa się przy pomocy języka wizualnego, opartego o wirtualne bloczki z symbolami graficznymi, które układane są na interaktywnej podłodze - wybranej planszy - w kod programu za pomocą pisaka interaktywnego.

Język programowania - składani i semantyka - opisano szczegółowo w dokumencie:

Misje Kodiego - Opis języka programowania. Na Rysunku Zadanie: Kurs III, Poziom 6 przedstawiono przykładowy wygląd sekwencji instrukcji w aplikacji Misje Kodiego. Rys. Zadanie: Kurs III, Poziom 6 - Plansza 276

Na powyższym rysunku są dwie sekwencje kodu - jedna dla Kodiego, druga dla czarodzieja. Zadanie dotyczy programowania współbieżnego z nowym pojęciem Zdarzenia

Przewodnik użytkownika aplikacji

Informacje związane z obsługą aplikacji Misje Kodiego i tworzeniem kodu można znaleźć w przewodniku użytkownika: Misje Kodiego - Przewodnik użytkownika.

Scenariusze zajęć

Przykładowe scenariusze zajęć i pracy z aplikacją opisano w dokumencie: Misje Kodiego - Scenariusze zajęć.

Opisy poszczególnych poziomów (plansz) przedstawiono w dokumencie: Misje Kodiego - Instrukcje oraz opisy plansz.