Regulamin serwisu internetowego Motioncube

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego https://motioncube.io Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 7. Własność intelektualna
 8. Odpowiedzialność
 9. Postanowienia końcowe


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy działający pod adresem https://motioncube.io prowadzony jest przez Rafała Petryniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą LavaVision Rafał Petryniak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Stanisława Skarżyńskiego 5/14, 31-866 Kraków, NIP: 6751317019, REGON: 122588869, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@motioncube.io, tel. +48 795 774 778.
 2. Serwis https://motioncube.io działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis https://motioncube.io, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu https://motioncube.io jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego Motioncube oraz przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);  Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

 1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Usługobiorcy.
 2. FORUM DYSKUSYJNE - Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę umożliwiająca wymianę wzajemnych poglądów oraz informacji w czasie rzeczywistym między Usługobiorcami. Administratorem oraz moderatorem Forum jest Usługodawca.
 3. KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. KONTO (PROFIL) – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz poufnym hasłem Usługobiorcy, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy. Warunkiem niezbędnym do założenia Konta w Serwisie jest jego rejestracja oraz zapoznanie się i akceptacja Regulaminu. Aktywacja Konta następuje po naciśnięciu linku aktywacyjnego przesłanego na adres wskazany w Formularzu Rejestracji.
 5. LICENCJA - umowa licencyjna w rozumieniu rozdziału 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83) w postaci nadania numeru seryjnego do którego są przypisywane produkty   w momencie ich zakupu w Sklepie Internetowym. Klient może wygenerować maksymalnie 5 licencji, które nie są przypisane do żadnego urządzenia. Licencja jest ściśle przypisana do Konta użytkownika.
 6. PLAYER (ODTWARZACZ) – aplikacja o nazwie Motioncube Player dostarczona przez Operatora, z której korzystanie możliwe jest po jej pobraniu za pośrednictwem Serwisu oraz zainstalowaniu na urządzeniu Użytkownika. Umożliwia ona pobieranie i uruchamianie produktów   zakupionych w Sklepie Internetowym.
 7. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 kodeksu cywilnego (jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną), prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 8. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
 9. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem https://motioncube.io, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z zasobów niniejszej platformy w szczególności w celu pobierania aplikacji, modułów oraz szablonów, z których korzystanie możliwe jest po dokonaniu ich zakupu w Sklepie Internetowym.
 10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Motioncube działający pod adresem https://store.motioncube.io, umożliwiający dokonywanie zakupów określonych treści cyfrowych dostępnych w Serwisie .
 11. SKLEP WBUDOWANY – integralna część Odtwarzacza umożliwiająca dokonywanie zakupów dostępnych w Sklepie Internetowym treści, ich pobieranie, instalowanie oraz aktualizowanie.
 12. USŁUGODAWCA, OPERATOR - Rafał Petryniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LavaVision Rafał Petryniak, NIP: 6751317019, REGON: 122588869; adres do doręczeń ul. Stanisława Skarżyńskiego 5/14, 31-866 Kraków.
 13. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK –osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. prowadzenie Konta w Serwisie,
  2. korzystanie ze Sklepu Internetowego, umożliwiającego dokonywanie zakupu:
   • modułów interaktywnych
   • aplikacji
   • szablonów
  3. korzystanie z Forum Dyskusyjnego,
  4. pobieranie i korzystanie z Odtwarzacza (w tym zintegrowanego z nim Sklepu Wbudowanego).
 2. Świadczenie Usług, o których mowa w pkt 1 lit. a), c) oraz d) niniejszego rozdziału, na rzecz Usługobiorców w Serwisie, odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego określa niniejszy Regulamin oraz odrębny Regulamin Sklepu Internetowego.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu ze Sklepu Internetowego, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika.
 4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Forum Dyskusyjnego, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika.
 5. Usługodawca oraz administratorzy i moderatorzy podejmują starania mające na celu usuwanie wszelkich treści uznawanych za bezprawne niezwłocznie.
 6. Korzystając z Forum Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zasad wzajemnego szacunku i dobrego wychowania.
 7. Zawartość każdego wpisu zamieszczonego na Forum wyraża poglądy i opinie jego autora a nie Usługodawcy, administratorów, moderatorów czy webmasterów (poza wiadomościami pisanymi przez nich).
 8. Zabrania się podawania informacji zawierających adresy email, strony www, numer telefonu, ceny produktów bądź usług spoza Serwisu oraz inne formy reklamowe w tytułach lub treści postów.
 9. Użytkownik zobowiązuje się nie upubliczniać danych osobowych bez zgody osób, których dane te dotyczą bez wyraźnej ich zgody, chyba że przepis prawa stanowi, że dane takiej osoby można upubliczniać bez jej zgody.
 10. Z chwilą pobrania Odtwarzacza, Operator udziela Użytkownikowi nieodpłatnej oraz niewyłącznej licencji na korzystanie z tego oprogramowania, wyłącznie w celach związanych z działalnością Usługobiorcy i zgodnie z przeznaczeniem oprogramowania. Instalacja i użytkowanie Odtwarzacza wymaga akceptacji treści warunków licencyjnych Odtwarzacza.
 11. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony bez ograniczeń terytorialnych .
 12. Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania we własnym zakresie lub przy udziale osób trzecich odtwarzania kodu źródłowego (ang. reverse engineering), dezasemblacji i dekompilacji Odtwarzacza.
 13. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z oprogramowania mogącego zakłócić pracę Odtwarzacza dostarczanego za pośrednictwem Serwisu.
 14. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzone przez niego modyfikacje funkcjonalności Odtwarzacza.
 15. Aktywacja Odtwarzacza następuje po uruchomieniu Odtwarzacza poprzez:
  1. wybór opcji „Aktywacja”,
  2. wpisanie Licencji oraz
  3. kliknięcie na przycisk „Aktywuj”.
 16. Aktywacja odtwarzacza skutkuje blokadą Licencji dla kolejnej aktywacji.
 17. Deaktywacja Odtwarzacza następuje po uruchomieniu Odtwarzacza poprzez:
  1. wybór opcji „Aktywacja”,
  2. kliknięcie na przycisk „Deaktywuj”.
 18. Deaktywacja Odtwarzacza skutkuje odblokowaniem Licencji, co w konsekwencji umożliwia wykonanie kolejnej Aktywacji Odtwarzacza na innym urządzeniu lub ponowne aktywowanie Odtwarzacza na tym samym urządzeniu.
 19. Deaktywacja Odtwarzacza skutkuje zablokowaniem wszystkich treści cyfrowych (aplikacji, modułów, szablonów) pobranych i zainstalowanych ze Sklepu Internetowego, które były dostępne w Odtwarzaczu oraz blokadą Sklepu Wbudowanego.
 20. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 21. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 22. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 23. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
  2. Usługobiorca będący Konsumentem może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@motioncube.io. lub z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt”.
  3. Usługobiorca będący Przedsiębiorcą może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@motioncube.io. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  5. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@motioncube.io lub z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt”. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  3. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://motioncube.io w tym nazwa Serwisu, jego funkcjonalności, wygląd graficzny, logotypy, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. "layout"), znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyjątkiem treści zamieszczanych przez Usługobiorców oraz elementów wykorzystywanych na zasadach licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Rafała Petryniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą LavaVision Rafał Petryniak, ul. Stanisława Skarżyńskiego 5/14, 31-866 Kraków, NIP: 6751317019, REGON: 122588869. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://motioncube.io, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek bezprawne lub niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Regulaminu Sklepu Internetowego oraz udzielanymi Licencjami wykorzystanie przez kogokolwiek, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://motioncube.io, stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Usługobiorca przesyłając Serwisowi pliki oraz inne treści cyfrowe potwierdza swoje prawo do dysponowania nimi oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych, danych osobowych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu z tego tytułu, zobowiązuję się zwolnić Serwis i Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności w związku z naruszeniami oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich w tym zakresie.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Użytkowników.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym poszanowaniu praw konsumenta.
 3. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.
 5. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami:
  1. za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
  2. w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,
  3. za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
  4. za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,
  5. za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie,
  6. za niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami,
  7. za skutki związane z utratą hasła.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
 3. O zmianach Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą elektroniczną wysyłając powiadomienie na kontaktowy adres poczty elektronicznej oraz poprzez komunikat na stronie Serwisu.
 4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 6. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 7. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.