Regulamin sklepu Motioncube

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Sklep https://store.motioncube.io działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Serwisu https://motioncube.io
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep https://store.motioncube.io, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu https://store.motioncube.io zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), 
  2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), 
  3. Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823), 
  4. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego,
  5. a także postanowienia Regulaminu Serwisu oraz Licencji Odtwarzacza.

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. APLIKACJA MOTIONCUBE (APLIKACJA) - typ Produktu dostępny w Sklepie, który może być uruchamiany wyłącznie po zainstalowaniu w Odtwarzaczu.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej https://store.motioncube.io umożliwiający utworzenie Konta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej https://store.motioncube.io umożliwiający złożenie Zamówienia.
 4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach. Aktywacja Konta następuje po naciśnięciu linku aktywacyjnego przesłanego na adres wskazany w Formularzu Rejestracji. Rejestracja Konta w Serwisie jest równoznaczna z założeniem Konta w Sklepie.
 7. LICENCJA - numer seryjny do którego są przypisywane Produkty w momencie ich zakupu.
 8. MODUŁ - zbiór dodatkowych funkcjonalności dostępnych w Odtwarzaczu.
 9. PAKIET – zespół kompatybilnych ze sobą Produktów, posiadający jedną cenę i będący przedmiotem Zamówienia.
 10. PLAYER (ODTWARZACZ) – aplikacja o nazwie Motioncube Player dostarczona przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, która jest niezbędna do pobierania i uruchamiania Produktów zakupionych w Sklepie.
 11. PRODUKT – dostępne w Sklepie treści cyfrowe, które mogą być uruchamiane wyłącznie przy użyciu dostarczonego przez Sprzedawcę Odtwarzacza albo usługa, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
 13. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem https://motioncube.io.
 14. SKLEP - Sklep Internetowy Usługodawcy działający pod adresem https://store.motioncube.io oraz sklep wbudowany w Odtwarzacz.
 15. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Rafał Petryniak wykonujący działalność gospodarczą pod firmą LavaVision Rafał Petryniak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Stanisława Skarżyńskiego 5/14, 31-866 Kraków, NIP: 6751317019, REGON: 122588869, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@motioncube.io, numer telefonu: +48 795 774 778.
 16. SZABLON MOTIONCUBE (SZABLON) - typ Produktu dostępny w Sklepie, który po zainstalowaniu w Odtwarzaczu pozwala na tworzenie własnych konfiguracji, które następnie mogą być uruchamiane za pomocą Odtwarzacza.
 17. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 18. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 19. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 20. WIRTUALNY PORTFEL (PORTFEL) - prowadzona w ramach Konta Usługobiorcy Usługa Elektroniczna, pozwalająca na wpłacanie oraz gromadzenie przez Klienta środków w formie kredytów, które mogą zostać przeznaczone wyłącznie na zakup Produktów dostępnych w Sklepie.
 21. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące przyjęcie oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep https://store.motioncube.io prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, potwierdza zakup określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN)  i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 6. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep https://store.motioncube.io) oraz sklepu wbudowanego w Odtwarzacz – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 7. W celu złożenia Zamówienia, Klient jest zobowiązany do:
  1. rejestracji Konta w Sklepie lub Serwisie,
  2. wygenerowania Licencji w panelu użytkownika w zakładce “Moje licencje”,
  3. aktywacji Odtwarzacza polegającej na podaniu wygenerowanej Licencji.
 8. Klient może wygenerować maksymalnie 5 Licencji, które nie są przypisane do żadnego urządzenia.
 9. Generowanie Licencji jest bezpłatne.
 10. Licencja jest ściśle przypisana do Konta. Klient nie jest uprawniony do  przenoszenia Produktów pomiędzy Licencjami, jak również do przekazywania Licencji oraz Produktów między różnymi Kontami.
 11. Urządzenie Klienta, na którym zostanie wykonana aktywacja Odtwarzacza jest rejestrowane w Serwisie z wykorzystaniem jego unikatowych parametrów takich jak numer seryjny procesora, dysku twardego oraz karty sieciowej. Wymiana dowolnego z tych elementów skutkuje blokadą Odtwarzacza na urządzeniu. W celu uniknięcia blokady zaleca się wykonanie wcześniejszej deaktywacji Odtwarzacza zgodnie z Regulaminem Serwisu, następnie wymianę wymaganych podzespołów urządzenia oraz wykonanie ponownej aktywacji.
 12. Aplikacje oraz Szablony mogą wymagać dodatkowych funkcjonalności dostępnych w Odtwarzaczu, aby mogły zostać zainstalowane i uruchomione. Moduły wymagane dla Aplikacji lub Szablonów są wskazane w opisach tych Produktów w sekcji “Wymagane moduły”. Moduły mogą być płatne albo darmowe.
 13. Usługobiorca może dokonać aktywacji Modułu, polegającej na przypisaniu Modułu do wskazanej Licencji, w Panelu Klienta.
 14. W trakcie składania Zamówienia Aplikacji lub Szablonu w Sklepie, Klient może zostać poinformowany o braku wymaganego Modułu dla Aplikacji lub Szablonu. W takim przypadku Moduł zostanie automatycznie dodany do Formularza Zamówienia wraz z podaniem nazwy oraz ceny. Z chwilą zatwierdzenia płatności Moduł, który został dodany do Koszyka zostaje dopisany do Licencji, która została wskazana w procesie zakupów. Jest to równoznaczne z Aktywacją modułu.
 15. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 do 15.
 2. Złożenie Zamówienia przez Klienta powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem.
 3. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 4. Treść Regulaminu jest przesyłana Konsumentowi na trwałym nośniku w formacie PDF.
 5. Każda Umowa Sprzedaży będzie skutkowała pomniejszeniem salda środków zgromadzonych w Wirtualnym Portfelu o równowartość zamówionych Produktów.

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposób płatności:  płatność z użyciem Wirtualnego Portfela.
 2. Zasilenie Wirtualnego Portfela środkami odbywa się za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności lub przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy nr: 74 1950 0001 2006 0323 0820 0002.
 3. Klient powinien zasilić swój Wirtualny Portfel kwotą równą lub przewyższającą wartość Zamówienia.
 4. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 5. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży, co wiążę się z automatycznym pobraniem odpowiedniej ilości kredytów z Wirtualnego Portfela, odpowiadającej cenie zakupionego Produktu.
 6. Produkt zostanie udostępniony dopiero po jego opłaceniu.

§ 6

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytułu rękojmi.
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
  2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać poprzez zakładkę „Kontakt”, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@motioncube.io lub pisemnie na adres: LavaVision, ul. Stanisława Skarżyńskiego 5/14, 31-866 Kraków.
  3. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  5. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
  6. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

§ 7

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 5 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 3. Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności związanych z Umową Sprzedaży, od której Konsument odstępuje, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, w przypadku usług liczy się od dnia zawarcia umowy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
 6. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

§ 8

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  2. korzystanie z Konta.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie oraz Regulaminie Serwisu.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 9

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 8 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 10

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@motioncube.io.
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 11

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (Konto).
  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@motioncube.io.
  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, a środki zgromadzone w Wirtualnym Portfelu podlegają zwrotowi oraz wypłacie na rachunek bankowy Usługobiorcy.
 2. 2.Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 12

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://store.motioncube.io korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji lub dozwolonego użytku) są własnością Rafała Petryniaka wykonującego działalność gospodarczą pod firmą LavaVision Rafał Petryniak, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Stanisława Skarżyńskiego 5/14, 31-866 Kraków,  NIP: 6751317019, REGON: 122588869. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://store.motioncube.io, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek bezprawne wykorzystanie przez kogokolwiek, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://store.motioncube.io stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.