Umowa licencyjna Motioncube Player

Umowa licencyjna na używanie darmowego oprogramowania komputerowego Motioncube Player (Odtwarzacz).

Przed rozpoczęciem korzystania z udostępnianego Oprogramowania proszę o dokładne zaznajomienie się treścią niniejszej umowy licencyjnej.

Pierwsza instalacja, uruchomienie lub przystąpienie do korzystania z Oprogramowania w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z zawarciem niniejszej umowy licencji i oznacza wyrażenie zgody na wszystkie jej postanowienia.

§ 1

Definicje

W treści niniejszej umowy następujące słowa i oznaczenia należy rozumieć jak podano poniżej:

 1. LavaVision, Licencjodawca – Rafał Petryniak wykonujący działalność gospodarczą pod firmą LavaVision Rafał Petryniak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Stanisława Skarżyńskiego 5/14, 31-866 Kraków, NIP: 6751317019, REGON: 122588869.
 2. Użytkownik, Licencjobiorca – osoba, która w jakikolwiek sposób weszła w posiadanie oprogramowania opracowanego przez LavaVision.
 3. Konsument - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Umowa, Licencja – niniejsza umowa licencyjna.
 5. Oprogramowanie - darmowy program komputerowy Motioncube Player (Odtwarzacz) opracowany przez LavaVision.
 6. Korzystanie z Oprogramowania - jakiekolwiek używanie Oprogramowania przez Użytkownika w tym jego pobranie, instalację, skopiowanie, logowanie do panelu administracyjnego.
 7. Aktualizacja – zmiany dokonywane przez LavaVision w Oprogramowaniu polegające na poprawianiu błędów, dokonywaniu rozszerzeń, zamieszczeniu nowych wydań oraz wersji, a także na modyfikacjach, korektach lub ulepszeniach wersji Oprogramowania w zakresie dostarczonym Użytkownikowi końcowemu przez LavaVision.

§ 2

Przedmiot umowy oraz zawarcie umowy

 1. Przedmiotem umowy jest udzielenie Użytkownikowi przez LavaVision licencji na Oprogramowanie na zasadach opisanych w dalszej części Umowy.
 2. LavaVision oświadcza, że jest twórcą, a także jedynym i wyłącznym podmiotem uprawnionym do udzielenia licencji Oprogramowania.
 3. Umowa reguluje zasady korzystania z Oprogramowania.
 4. LavaVision oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania w pełnym zakresie, bez jakichkolwiek ograniczeń na rzecz osób trzecich.
 5. Oprogramowanie nie jest przedmiotem przeniesienia autorskich praw majątkowych.
 6. Żadne postanowienie niniejszej Umowy nie będzie i nie może być interpretowane jako udzielenie jakichkolwiek praw własności w stosunku do Oprogramowania.
 7. Na mocy niniejszej Umowy nie udziela się licencji, prawa lub udziału w logotypach, znakach handlowych, znakach usługowych lub nazwach handlowych LavaVision i podmiotów z nią powiązanych.
 8. Użytkownik końcowy nie może usuwać żadnych napisów lub oznaczeń związanych z prawem autorskim, znakiem towarowym lub innym prawem własności intelektualnej znajdujących się na Oprogramowaniu w momencie jego otrzymania.
 9. Użytkownik końcowy nie może Korzystać z Oprogramowania w celach niezgodnych z prawem lub w sposób:
  1. który może zostać uznany za pornograficzny, wulgarny, bluźnierczy, obraźliwy lub obsceniczny, szkalujący, zniesławiający, obraźliwy w aspekcie religijnym lub rasowym,
  2. wzbudzający nienawiść wobec jednostek lub grup,
  3. promujący terroryzm lub inną działalność przestępczą,
  4. naruszający czyjekolwiek prawa własności intelektualnej lub inne prawa.
 10. Umowa zostaje zawarta pomiędzy LavaVision, a Użytkownikiem w momencie udostępnienia Użytkownikowi Oprogramowania przez LavaVision lub w chwili przystąpienia do korzystania z Oprogramowania przez Użytkownika.
 11. Korzystanie z Oprogramowania jest równoznaczne z akceptacją warunków Umowy.

§ 3

Pola eksploatacji oraz ograniczenia

 1. LavaVision udziela Użytkownikowi nieodpłatnej, bezterminowej, niewyłącznej licencji na Oprogramowanie na terytorium całego świata na polach eksploatacji związanych z wykorzystaniem Oprogramowania do prowadzenia Serwisu Internetowego.
 2. Umowa obowiązuje do momentu jej rozwiązania, chyba że została zawarta na okres testowy lub próbny.
 3. W przypadku zawarcia Umowy na okres testowy lub próbny, Licencja obowiązuje od dnia zaakceptowania jej warunków przez Użytkownika do końca okresu lub do daty określonej zależnie od sytuacji: w Oprogramowaniu, certyfikacie autentyczności lub kluczu licencyjnym.
 4. Użytkownik ma obowiązek korzystania z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz funkcjonalnością.
 5. W celu ponownego użycia Oprogramowania lub jego rozpowszechniania Użytkownik ma obowiązek wyjaśnić innym Użytkownikom warunki Umowy.
 6. Użytkownik może korzystać z Oprogramowania bezpłatnie dla potrzeb.
 7. Użytkownik może zwielokrotniać Oprogramowanie, a także dystrybuować je, ale wyłącznie nieodpłatnie.
 8. Oprogramowanie jest wyłącznie licencjonowane, a nie sprzedawane.
 9. Bezwarunkowo zabronione jest usuwanie (ukrywanie):
  1. informacji o autorstwie Oprogramowania, w tym z kodu źródłowego,
  2. logotypu i linków prowadzących do strony Motioncube.io.
  3. oznaczeń związanych z prawem autorskim, znakiem towarowym lub innym prawem własności intelektualnej znajdujących się w Oprogramowaniu.
 10. Wszelkie aktualizacje uznaje się za część Oprogramowania, a użytkowanie wszystkich Aktualizacji regulują warunki niniejszej Umowy, chyba że warunki dołączone do takich Aktualizacji stanowią inaczej.
 11. W maksymalnym zakresie dozwolonym w ramach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, Użytkownik nie będzie modyfikował, odtwarzał, dokonywał dezasemblacji lub dekompilacji Oprogramowania lub jakiejkolwiek jego części lub w inny sposób podejmował próby uzyskania lub ustalenia kodu źródłowego lub jego układu logicznego.
 12. Użytkownik zobowiązuje się także nie obchodzić i nie podejmować prób obejścia środków zabezpieczających wbudowanych w Oprogramowanie.

§ 4

Zakres stosowania licencji, odpowiedzialność

 1. LavaVision nie udziela gwarancji na Oprogramowanie, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie jest bezpłatne i nie jest objęte żadną gwarancją.
 2. Użytkownik końcowy przyjmuje pełną odpowiedzialność za tworzenie kopii zapasowych każdego swojego Oprogramowania, danych i baz danych współpracujących z Oprogramowaniem.
 3. Licencjodawca nie odpowiada w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami za szkody wynikające z działalności czynników niezależnych od LavaVision, szkody wynikające z działalności lub braku działalności podmiotów trzecich, jak też niemożność współpracy oprogramowania z innymi programami lub serwerami.
 4. LavaVision nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami za szkody, wady i błędy w Oprogramowaniu oraz ich skutki powstałe w rezultacie nieuprawnionego lub nieprawidłowego Korzystania z Oprogramowania przez Użytkownika lub osoby trzecie.
 5. LavaVision nie gwarantuje Użytkownikom niebędących Konsumentami, że wszystkie funkcje Oprogramowania spełnią wymagania tego Użytkownika oraz, że działanie Oprogramowania będzie nieprzerwane i bezbłędne.
 6. Użytkownicy niebędący Konsumentami przyjmują do wiadomości, iż Oprogramowanie i wszystkie usługi wsparcia są dostarczane i świadczone w stanie takim, w jakim się znajdują („as is”) i ze wszystkimi ewentualnymi wadami („with all faults”).
 7. LavaVision oraz jej dostawcy nie składają w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami żadnych oświadczeń, gwarancji ani warunków w odniesieniu do Oprogramowania i usług świadczonych na mocy niniejszej umowy, a także LavaVision w sposób wyraźny wyłącza w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami, w imieniu własnym oraz swoich dostawców, wszystkie gwarancje, wyraźne, domniemane lub rękojmie, w tym między innymi wszystkie gwarancje zgodności z umową, gwarancje tytułu prawnego, nienaruszania praw osób trzecich, satysfakcjonującej jakości, dokładności, zgodności z opisem oraz przydatności do określonego celu.
 8. Każdy Użytkownik korzystający z Oprogramowania jest obowiązany do zapoznania się treścią niniejszej Umowy dostępną zawsze w wersji elektronicznej na stronie Motioncube.io, przestrzegania jej postanowień, a w przypadku braku zgody na którekolwiek z jej postanowień, do niezwłocznego zaprzestania z jego korzystania.

§ 5

Rozwiązanie umowy

 1. Rozwiązanie Umowy to zaprzestanie korzystania z Oprogramowania przez Użytkownika.
 2. Każdy Użytkownik może rozwiązać Umowę w dowolnym czasie w szczególności poprzez trwałe usunięcie Oprogramowania, wraz z jego wszystkimi kopiami i fragmentami włączonymi do innego oprogramowania.
 3. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika zobowiązuje go do niezwłocznego zaprzestania korzystania z Oprogramowania, a w przypadku naruszenia Umowy zadośćuczynienia wszelkim jej postanowieniom w tym w szczególności naprawienia powstałej szkody.
 4. W przypadku naruszenia Umowy przez Użytkownika LavaVision wezwie Użytkownika do zaniechania naruszeń i ewentualnego naprawienia powstałej szkody w określonym w wezwaniu terminie.
 5. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego Użytkownikowi terminu, o którym mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, Licencjodawca będzie uprawniony do natychmiastowego rozwiązania Umowy. Wówczas Użytkownik jest obowiązany do natychmiastowego zaprzestania z dalszego korzystania z Oprogramowania i jego natychmiastowego usunięcia oraz do naprawienia ewentualnej szkody, do czego został wezwany.
 6. Dalsze korzystanie z Oprogramowania przez Użytkownika z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu jest równoznaczne ze złamaniem niniejszej Umowy i zobowiązuje Użytkownika do niezwłocznego naprawienia powstałej szkody.

§ 6

Postanowienia dodatkowe i końcowe

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności i muszą być wyraźnie potwierdzone przez obie strony.
 2. Oświadczenia woli składane drogą elektroniczną na potrzeby niniejszej Licencji są tożsame ze składanymi w formie pisemnej.
 3. Nazwa oraz oznaczenie Oprogramowania podlegają ochronie prawnej.
 4. Niniejsza Umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem polskim, a w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Licencji z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego postanowienia zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Spory wynikłe z niniejszej Umowy, a nie rozstrzygnięte w drodze negocjacji będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.