Program merytoryczny

Wprowadzenie

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie możliwego zakresu programu nauczania kodowania i algorytmiki z wykorzystaniem aplikacji interaktywnej Misje Kodiego opracowanej przez LavaVision sterowanej pisakami świetlnymi na podłodze interaktywnej.

Misje Kodiego to trzyczęściowy kurs programowania i algorytmiki na podłodze interaktywnej. Program nauczania został przygotowany pod kątem użytkowników od 10-go roku życia, dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Dokument skierowany jest w szczególności do nauczycieli i edukatorów i zawiera kluczowe informacje związane z zakresem zagadnień realizowanych przy pomocy aplikacji Misje Kodiego, sposobem pracy z tym narzędziem oraz wbudowanym językiem programowania.

Cele programowe

  • Realizacja treści z zakresu programowania komputerowego i rozwiązywania problemów algorytmicznych z wykorzystaniem aplikacji na podłodze interaktywnej sterowanej pisakami świetlnymi.
  • Realizacja treści z zakresu programowania sekwencyjnego i współbieżnego, sterowanie jednym lub wieloma bohaterami za pomocą skonstruowanych algorytmów,
  • Wsparcie aktywności ucznia kształtującej umiejętności korzystania z rozwijających się umysłowych procesów poznawczych, takich jak myślenie logiczne, analityczne, algorytmiczne.
  • Stymulowanie umiejętności planowania i przewidywania, myślenia przyczynowo- -skutkowego, myślenia abstrakcyjnego.
  • Rozwój orientacji przestrzennej u ucznia.
  • Tworzenie warunków nauczania pozwalających na naukę poprzez eksperymentowanie.
  • Wspieranie koordynacji wzrokowo-ruchowej uczniów w czasie zorganizowanych bezpiecznych zajęć.
  • Tworzenie warunków nauczania sprzyjających współpracy i rozwijaniu umiejętności komunikacji społecznej uczniów.

Założenia i ograniczenia

W Tabeli Założenia i ograniczenia wymienione zostały kryteria przyjęte dla opracowanego programu merytorycznego.

Tabela: Założenia i ograniczenia

Parametr / Założenie / Ograniczenie Wartość
Wymagana umiejętność czytania u ucznia. TAK
Wiek uczniów 10+ lat
Wymagana umiejętność podstaw programowania u ucznia NIE
Wizualny język programowania TAK
Interakcja z aplikacją poprzez PISAKI ŚWIETLNE TAK
Zalecana obecność nauczyciela podczas zajęć TAK
Wymagane specjalistyczne przygotowanie nauczyciela NIE
Praca indywidualna z uczniem TAK
Praca nauczyciela z grupą uczniów TAK
Praca uczniów w parach lub grupach TAK
Możliwość samodzielnego korzystania z aplikacji interaktywnej przez ucznia TAK
Możliwość dostosowania gotowych scenariuszy zajęć przez nauczyciela do potrzeb uczniów TAK
Możliwość opracowania nowych ćwiczeń - interaktywnych plansz - przez nauczyciela lub ucznia TAK
Przygotowane środowisko do interaktywnego nauczania (patrz rozdział Sprzęt i oprogramowanie) TAK
Jedno lub więcej rozwiązań dla zadania. TAK
Praca przy stanowisku komputerowym NIE

Sprzęt i oprogramowanie

W tabeli Sprzęt i oprogramowanie opisano narzędzia potrzebne do przygotowania interaktywnej przestrzeni do nauki kodowania.

Tabela: Sprzęt i oprogramowanie

Rodzaj sprzętu lub oprogramowania Ilość minimalna Nazwa sprzętu lub oprogramowania
Podłoga interaktywna z zainstalowanym oprogramowaniem LavaVision - Motioncube 1 urządzenie Opcja 1. SmartFloor - produkt seryjny na rynku polskim
Opcja 2. Urządzenie interaktywne wykonane na indywidualne zamówienie
Aplikacja interaktywna dedykowanya dla Motionube sterowana pisakami świetlnymi na podłodze interaktywnej 1 aplikacja Misje Kodiego
Pisak interaktywny 1 Pisak świetlny