Dodaj wyrazy do Archiwum

Dla dzieci w wieku: przedszkolnym, wczesnoszkolnym

Pakiet: Koduj z Avą ‒ interaktywne plansze do kodowania

Typ interakcji: Pisaki świetlne

Poziom trudności

Różnicowanie poziomu trudności według: rozmiaru planszy (3×3, 6×6, 10×10). Plansze ułożone zgodnie z kolejnością wprowadzania liter zastosowaną w podręcznikach do klasy I.

rozmiar planszy litery

Osiągnięcia

Osiągnięcia zgodne z zapisami Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, klasy I-III

Edukacja informatyczna: uczeń rozwiązuje zadania, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów; posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania; kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem; współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię.

Cele ogólne

  • doskonalenie orientacji przestrzennej,
  • kształtowanie umiejętności
  • czytania, systematyczne zapoznawanie z literami.

Cele operacyjne, uczeń

  • rozpoznaje i odczytuje wszystkie litery alfabetu,
  • zapisuje trasę za pomocą bloczków ze strzałkami kierunkowymi,
  • dokonuje syntezy słuchowej wyrazów,
  • określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą,
  • posługuje się pojęciami: pion, poziom.

Opis pracy z aplikacją

Uruchom aplikację "Dodaj wyrazy do archiwum". Opowiedz uczniom, że Planeta Bibliotekarzy słynie z wielkiego Archiwum. Znajdują się w nim wszystkie zakodowane wyrazy, których mieszkańcy Galaktyki Funn używają podczas porozumiewania się ze sobą. Wyrazy w Archiwum zostały ukryte na planszach. Pomóżcie Avie Bibliotekarce je odnaleźć, aby uporządkować zbiory w Archiwum. Wybierz rozmiar planszy właściwy dla Twoich uczniów. Odczytajcie wyraz podany nad planszą i go na niej odszukajcie. Wskażcie, na którym polu znajduje się jego ostatnia litera.

Instrukcja

Odczytaj wyraz podany nad planszą i go na niej odszukaj. Wskaż, na którym polu znajduje się jego ostatnia litera.