Założenia i ograniczenia

W Tabeli: Założenia i ograniczenia wymienione zostały kryteria przyjęte dla zaprojektowanego kursu kodowania.

Tabela: Założenia i ograniczenia

Parametr / Założenie / Ograniczenie Wartość
Wymagana umiejętność czytania u ucznia NIE
Wymagana umiejętność liczenia do 10 TAK
Wiek uczniów 7-14 lat
Zalecana obecność nauczyciela podczas zajęć TAK
Wymagane specjalistyczne przygotowanie nauczyciela NIE
Praca indywidualna z uczniem TAK
Praca nauczyciela z grupą uczniów TAK
Praca uczniów w parach lub grupach TAK
Możliwość samodzielnego korzystania z aplikacji interaktywnej przez ucznia TAK
Możliwość dostosowania gotowych scenariuszy zajęć przez nauczyciela do potrzeb uczniów TAK
Jedno lub więcej rozwiązań dla zadania. TAK
Praca przy stanowisku komputerowym *w przypadku obsługi na podłodze interaktywnej NIE
Przygotowane środowisko do interaktywnego nauczania. Wymagane elementy: (A) podłoga interaktywna SmartFloor™, (B) z zainstalowaną aplikacją Motioncube™ - Jedź Lumi!, (C) pisaki na podczerwień (IR) - 2 sztuki (np. 1 długi, 1 krótki). TAK